ஜ BraveSpeak.pl ஜ Online: 10

Witaj na Bavespeak.pl!.
Aktualnie jest 10 zalogowanych użytkowników.
Serwer działa bez przerwy od 80 dni 15 godzin 28 minut.
Życzymy udanych rozmów.
 • Serverinfos

 • Unique ID

  HO3JahteBZosBYaIqGKL452lcFM=

 • IP-Address
  IP-Address

  51.83.152.213:9987

 • Country
  Country

  France

 • Time
  Time

  22.09.2020 10:09:18

 • Created
  Created

  30.03.2020 02:10

 • Version
  Version

  3.12.1 (27.03.2020 11:38:47)

 • Platform

  Linux

 • Security Level
  Security Level

  8

 • No password
  Password

  No password

 • User online
  User online

  10 / 512  (-8 reserviert)

 • Channel created
  Channel created

  233

 • Server runtime (Uptime)
  Server runtime (Uptime)

  80D 15:29:02

 • Ø Ping
  Ø Ping

  0 ms

 • Ø Packet loss
  Ø Packet loss

  0 %

 • Slot usage
  Slot usage

  1.95 %

 • Records (last 30 days)
  Records (last 30 days)

  16 User, 236 Channels

Connectioninfos
  Clients Querys
Online aktuell: 10 6
Insgesamt: ¹ 3718 85046
Eindeutige Verbindungen
Heute (ab 0:00 Uhr) 0 -
Letzte 24 Stunden 3 -
Letzte 7 Tage 7 -
Letzte 30 Tage 65 -
Traffic usage
  Incoming Outgoing
Overall: ¹ 671.8 GB 78.39 GB
Ø on day: ² 8.33 GB 995.33 MB
l. second: 67.28 KBit/s 818 Bit/s
l. minute: 68.68 KBit/s 3.19 KBit/s
Packets: ¹ 3475024821 682951371
Bandwidth: ¹ 481.63 KB 22.27 MB
¹ since the server runtime, ² calculated with the server runtime
 • Global information

 • Joined
  Joined

  20.08.2020 23:56

 • Owner
  Owner

  Unknown: Are you server owner?

 • Scan information

 • Last scan
  Last scan

  22.09.2020 10:04 (vor 5 minutes)

 • Last online
  Last online

  22.09.2020 10:04 (vor 5 minutes)

 • Last offline
  Last offline

  Server war noch nie Offline!